DigiD

DigiD

nl.rijksoverheid.digid.pub
2021-07-06 v 5.12.3 3 Finance by Rijksoverheid TRUSTED

DigiD .apk file info

 • App Version: 5.12.3 (219 )
 • Updated Date: 2021-07-06
 • Apk Size: 36.48 MB
 • App Developer:Rijksoverheid
 • Malware Check: TRUSTED
 • Android Version: 6.0 and up
 • App Package: nl.rijksoverheid.digid.pub
 • Support: Click

Description of DigiD

Met de DigiD app kunt u altijd en overal vertrouwd inloggen bij de overheid, zorg en pensioenfondsen.

Beginnen met de app?
U dient de DigiD app eerst te activeren voordat u hem kunt gebruiken. Volg hiervoor de stappen in de DigiD app.

Hulp nodig bij activeren? Kijk op: www.digid.nl/over-digid/app

Hoe log ik in met de DigiD app?
Inloggen met de DigiD app kan op twee manieren:

1. Op uw telefoon of tablet logt u in met alleen een pincode.
2. Of u logt in op de computer, via de app. Dan neemt u eerst een koppelcode over, scant u een QR-code en voert u uw pincode in.

GEGEVENSVERWERKING & PRIVACY

De DigiD app verwerkt het IP-adres, de naam en versie van het besturingssysteem van uw smartphone of tablet, het unieke kenmerk van het mobiele apparaat, uw mobiele telefoonnummer en de door u te kiezen 5-cijferige pincode.

Door de DigiD app te downloaden en te gebruiken gaat u akkoord met deze verwerking, waar ook de onderstaande bepalingen voor gelden.

1. De persoonsgegevens van de gebruiker worden verwerkt conform de geldende privacywetgeving. In de privacyverklaring vindt u wie verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens voor DigiD, welke persoonsgegevens van de gebruiker van DigiD worden verwerkt en met welk doel dit gebeurt (https://www.digid.nl/privacyverklaring). De verwerking van persoonsgegevens door DigiD en regels over de werking, beveiliging en betrouwbaarheid van DigiD zijn opgenomen in wet- en regelgeving (https://www.digid.nl/wet-en-regelgeving).
2. Logius heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen tegen verlies of onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker.
3. De DigiD app voldoet aan beveiligingsmaatregelen die vergelijkbaar zijn met de beveiligingsmaatregelen van DigiD. Ook maakt DigiD gebruik van de veiligheidsmechanismen van het besturingssysteem.
4. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van zijn mobiele apparaat.
5. Voor de DigiD app kunnen zo nu en dan automatisch updates via de app-store worden gedownload en geïnstalleerd. Deze updates zijn bedoeld om de DigiD app te verbeteren, uit te breiden of verder te ontwikkelen en kunnen bestaan uit oplossingen voor programmafouten, geavanceerde functies, nieuwe softwaremodules of volledige nieuwe versies. Zonder deze updates is het mogelijk dat de DigiD app niet of niet behoorlijk functioneert.
6. Logius behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen het aanbieden van de DigiD app in de app-store of de werking van de DigiD app (tijdelijk) stop te zetten.
With the DigiD app you can always and everywhere log in securely to the government, healthcare and pension funds.

Start with the app?
You must first activate the DigiD app before you can use it. Follow the steps in the DigiD app for this.

Need help with activation? Look at: www.digid.nl/over-digid/app

How do I log in with the DigiD app?
Logging in with the DigiD app is possible in two ways:

1. On your telephone or tablet, log in with just a pin code.
2. Or log on to the computer via the app. Then you first enter a pairing code, scan a QR code and enter your PIN code.

DATA PROCESSING & PRIVACY

The DigiD app processes the IP address, name and version of the operating system of your smartphone or tablet, the unique feature of the mobile device, your mobile phone number and the 5-digit PIN code you choose.

By downloading and using the DigiD app you agree to this processing, which also applies to the following provisions.

1. The personal data of the user are processed in accordance with the applicable privacy legislation. In the privacy statement you will find who is responsible for the processing of the personal data for DigiD, which personal data of the user of DigiD are processed and for what purpose this happens (https://www.digid.nl/privacyverklaring). The processing of personal data by DigiD and rules on the operation, security and reliability of DigiD are included in legislation and regulations (https://www.digid.nl/wet-en-regelgeving).
2. Logius has taken appropriate technical and organizational security measures against loss or unlawful processing of the user's personal data.
3. The DigiD app complies with security measures that are comparable to the security measures of DigiD. DigiD also uses the safety mechanisms of the operating system.
4. The user is responsible for the security of his mobile device.
5. For the DigiD app, updates can be downloaded and installed automatically from the app store from time to time. These updates are intended to improve, expand or further develop the DigiD app and can consist of solutions for programming errors, advanced functions, new software modules or completely new versions. Without these updates it is possible that the DigiD app does not work or does not function properly.
6. Logius reserves the right to (temporarily) stop the offering of the DigiD app in the app store or the operation of the DigiD app without stating reasons.


What's New?!

In DigiD 5.12.3

We verbeteren de DigiD app continu, In deze versie:

+ Verbetering toegankelijkheid

+ Usability aanpassingen

+ Prestatieverbeteringen

App Permissions

 • android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
 • android.permission.ACCESS_WIFI_STATE
 • android.permission.CAMERA
 • android.permission.FLASHLIGHT
 • android.permission.INTERNET
 • android.permission.NFC
 • android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED
 • android.permission.VIBRATE
User rates for DigiD

3

1 total
5
0%
4
0%
3
100%
2
0%
1
0%

Rate this app

0 / 5

0 Reviews

Write A Comment

0 Comments