Jo mai mai by @Unidestroyer

Jo mai mai by @Unidestroyer

appinventor.ai_information_SPLASHapps.JoMaiMai
2020-12-03 v 1.4 0 Entertainment by splashapps TRUSTED

Jo mai mai by @Unidestroyer .apk file info

 • App Version: 1.4 (11 )
 • Updated Date: 2020-12-03
 • Apk Size: 3.9 MB
 • App Developer:splashapps
 • Malware Check: TRUSTED
 • Android Version: 2.1 and up
 • App Package: appinventor.ai_information_SPLASHapps.JoMaiMai
 • Support: Click

Description of Jo mai mai by @Unidestroyer

El mític joc de beure arriba de la mà d’Unidestroyer amb +400 frases èpiques! 🎉 Descobreix els secrets més vergonyosos, hot i picants 🔥 dels teus amics jugant al jo mai mai definitiu en català. Aquesta app es basa en el popular joc de beure però va més enllà: incorpora sorpreses i nous modes únics i originals.

Actualment, l’app desbloquejada compta amb 3 modes i +400 frases per tal que l’app “Jo mai mai by @Unidestroyer” 🍻 es converteixi en element clau per començar com cal una bona festa.

Encara no saps de què va això del jo mai mai? 🤦 A nosaltres ens faria vergonya però no pateixis que t’ho expliquem molt facilet per si ets dels que van a l’acadèmia. Al principi es llegeix en veu alta una frase que comenci amb “jo mai mai…” i, de tota la colla d’amics reunits, només han de fer un glop a la seva beguda aquells que hagin fet l’acció de la frase. Fixant-te en qui beu i qui no, pots saber qui ha fet allò i conèixer més als teus amics i amigues! 😉A partir d’aquí, a riure, a tafanejar i a beure, si es vol…

Aquest és el joc de tota la vida, el clàssic, però a la nostra app hi trobaràs variants innovadores😎 per a què li treguis més suc a la festa i us ho passeu millor encara. De fet hem desenvolupat dues seccions úniques anomenades “A la de 3…” i “Glops…” que s’intercalen amb les frases de “Jo mai mai…”. 🆒

A la de 3… consisteix en dur a terme una acció com ara assenyalar a la persona més mentidera del grup quan compteu fins a tres. 👌 Qui tingui més vots ha de fer el que digui la frase.

A Glops… tots aquells que compleixen certes característiques hauran de fer un glop. Per exemple, “beuen 2 glops tots els que vagin a una uni privada”. 🍹

A més, a banda del “Joc clàssic”, l’app incorpora el “Joc savage” amb les frases més bèsties per conèixer els secrets més ocults i sorprenents dels vostres amics. 🍾 La dinàmica d’aquest mode és la mateixa que en el joc clàssic però creieu-nos que les frases donen peu a molts riures i revelacions inesperades!

Segueixes dubitatiu sobre si instal·lar l’app? Et donem 3 raons de pes:
👉 És el fruit de molta feina i la col·laboració amb la crème de la crème dels instagramers catalans (@nisolana, @julianacanet, @kogoro_durmem, @sir.joan, @etseibmemes, @unamademems, @elmemaire…)
👉 L’essència troll d’@Unidestroyer està present en aquest jo mai mai. Per exemple, proveu què passa en intentar sortir de l’app donant-li a enrere en el menú inicial….
👉 Pel seu disseny, pels seus colors i perquè és sens dubte el millor joc per festes fet en català.

Si teniu una idea o proposta genial per a l’app o bé se us acudeixen més frases èpiques que vulgueu afegir estarem encantats d’incorporar-les tan aviat com puguem. 🎉 Per aquest motiu i per a qualsevol altra cosa menys trollejar-nos (ja ens coneixem) hem creat un correu expressament: [email protected]

💪 💪 Si vols desbloquejar totes les característiques, eliminar la publicitat, aconseguir frases exclusives i tenir accés anticipat als nous modes i actualitzacions, fes-te PRO instal·lant “Jo mai mai PRO by @Unidestroyer”!

Per a més informació sobre la jove start-up catalana 😁 que ha desenvolupat aquesta app podeu visitar el nostre web splash-apps.com o el nostre compte d’Instagram @splashapps

Nota: el contingut d'aquesta app té finalitats exclusivament còmiques i per a l’entreteniment, sense cap voluntat de ser ofensiu. L’objectiu de l’app és facilitar la descoberta d’amistats en un context distès i desinhibit però el joc no implica necessàriament el consum de begudes alcohòliques ni l’incentiva o promou.
The legendary drinking game comes from the hand of Unidestroyer with +400 epic phrases! 🎉 Discover the most embarrassing, hot and spicy secrets 🔥 of your friends by playing the never definitive self in Catalan. This app is based on the popular drinking game but goes further: it incorporates surprises and new unique and original modes.

Currently, the unlocked app has 3 modes and +400 phrases so that the "I never never by @Unidestroyer" app 🍻 becomes a key element to start a good party properly.

You still don't know what this is about me ever? 🤦 We would be ashamed, but don't worry, we'll tell you very easily if you're one of those who go to the academy. At first you read aloud a phrase that begins with "I never never…" and, of all the group of friends gathered, only those who have done the action of the phrase should take a sip of their drink. By looking at who drinks and who doesn’t, you can find out who did that and get to know your friends better! 😉From here, laugh, gossip and drink, if you will…

This is the game of a lifetime, the classic, but in our app you will find innovative variants😎 so that you get more juice out of the party and have an even better time. In fact, we've developed two unique sections called "A's 3…" and "Glops…" that are interspersed with the phrases "I never never…." 🆒

At 3… it consists of carrying out an action such as pointing to the most lying person in the group when you count to three. 👌 Whoever has the most votes must do what the sentence says.

In Glops… all those who meet certain characteristics will have to take a sip. For example, "everyone who goes to a private union drinks 2 sips." 🍹

In addition to the "Classic Game", the app incorporates the "Savage Game" with the most beastly phrases to discover the most hidden and surprising secrets of your friends. 🍾 The dynamics of this mode are the same as in the classic game but believe us the sentences give rise to many unexpected laughs and revelations!

Still hesitant to install the app? We give you 3 important reasons:
👉 It is the result of a lot of work and collaboration with the crème de la crème of Catalan instagramers (@nisolana, @julianacanet, @kogoro_durmem, @ sir.joan, @etseibmemes, @unamademems, @ elmemaire…)
👉 The troll essence of @Unidestroyer is present in this I never ever. For example, try what happens when you try to exit the app by going back to the start menu….
👉 For its design, for its colors and because it is without a doubt the best party game made in Catalan.

If you have a great idea or proposal for the app or you can think of more epic phrases that you want to add we will be happy to incorporate them as soon as we can. 🎉 For this reason and for anything other than trolling (we already know each other) we have created an email expressly: [email protected]

💪 💪 If you want to unlock all features, remove ads, get exclusive phrases, and have early access to new modes and updates, get PRO by installing “I Never Never PRO by @Unidestroyer”!

For more information on the young Catalan start-up 😁 that has developed this app you can visit our website splash-apps.com or our Instagram account @splashapps

Note: The content of this app is for comic and entertainment purposes only, without any intent to be offensive. The goal of the app is to facilitate the discovery of friendships in a relaxed and uninhibited context but the game does not necessarily involve the consumption of alcoholic beverages or the incentive or promotion.


What's New?!

In Jo mai mai by @Unidestroyer 1.4

Gràcies a tothom que ha col·laborat😄 enviant frases per aquesta gran actualització! Novetats:

🎉 Arribem a les 500+ frases i preguntes

⚙️ Petites millores tècniques

😷 Pack de temàtica confinament

Other Versions

App Permissions

 • android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
 • android.permission.ACCESS_WIFI_STATE
 • android.permission.INTERNET
 • android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE
User rates for Jo mai mai by @Unidestroyer

0

0 total
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Rate this app

0 / 5

0 Reviews

Write A Comment

0 CommentsTop Today APK

+ Browse more...