Mậu Binh 2020

Mậu Binh 2020

jk.maubinh
2020-12-03 v 3.0 0 Card by JK StudioGroup TRUSTED

Mậu Binh 2020 .apk file info

 • App Version: 3.0 (3 )
 • Updated Date: 2020-12-03
 • Apk Size: 7.61 MB
 • App Developer:JK StudioGroup
 • Malware Check: TRUSTED
 • Android Version: 4.1.x and up
 • App Package: jk.maubinh
 • Support: Click

Description of Mậu Binh 2020

Trò chơi sử dụng bộ bài chuẩn 52 lá. Mỗi người sẽ được chia 13 lá bài, xếp thành 3 chi. Chi đầu và chi 2 gồm 5 lá bài, chi cuối gồm 3 lá bài. Người chơi phải sắp xếp sao cho chi trước mạnh hơn chi sau. Các chi có liên kết theo quy định. Sau khi hoàn thành, bài sẽ được so sánh theo từng chi. Người chơi thắng được nhiều chi nhất sẽ thắng cuộc.

Cách chơi
  - Bắt đầu ván chơi, mỗi người được chia 13 lá, xếp thành 3 chi. Người chơi có 90s để sắp xếp bài của mình sao cho liên kết của chi trước mạnh hơn chi sau.
  - Người chơi có thể chọn gợi ý để máy tự sắp bài.
  - Sau khi hết thời gian hoặc xếp xong bài thì bắt đầu đọ bài. Lần lượt từng người chơi sẽ so từng chi với nhau. Mỗi lần so sánh kéo dài 5s gồm hiển thị bộ bài, tên bộ bài, số lần thắng được cập nhật.
  - Nếu Người chơi có bài Mậu Binh thắng trắng thì sẽ thắng luôn mà không cần so bài.
  - Nếu độ mạnh bằng nhau thì cùng chia gà.

Các trường hợp Mậu Binh thắng trắng: Độ mạnh giảm dần như sau:
  - Rồng cuốn: Gồm 13 lá thừ 2 đến A và đồng chất. Người chơi được 24 lần tiền cược.
  - Sảnh rồng: Gồm 13 lá bài từ 2 đến A không đồng chất. Người chơi được 12 lần tiền cược.
  - Năm đôi 1 sám: Gồm 5 đôi và 1 bộ ba trong 13 lá bài. Người chơi được 6 lần tiền cược.
  - Lục phé bôn: Gồm 6 đôi trong 13 lá bài. Người thắng được 3 lần tiền cược.
  - Ba thùng: Gồm 3 thùng tại cả 3 chi. Người chơi được 3 lần tiền cược.
  - Ba sảnh: Gồm 3 sảnh tại cả 3 chi. Người chơi dược 3 lần tiền cược.

Các trường hợp mậu binh thường
  - Sám chi cuối: Nếu người chơi thắng chi cuối bằng bộ sám thì sẽ được 3 lần tiền cược.
  - Cù lũ chi 2: Nếu người chơi thắng chi 2 bằng bộ cù lũ sẽ được 2 lần cược.
  - Tứ quý chi đầu: Nếu người chơi thắng chi đầu bằng bộ tứ quý thì sẽ được 4 lần cược.
  - Tứ quý chi 2: Nếu người chơi thắng chi 2 bằng bộ tứ quý thì sẽ được 8 lần cược.
  - Thùng phá sảnh chi đầu: Người chơi thắng chi đầu bằng bộ thùng phá sảnh thì sẽ được 5 lần cược.
  - Thùng phá sảnh chi 2: Người chơi thắng chi 2 bằng bộ thùng phá sảnh thì sẽ được 10 lần cược.

Tính tiền
  + Người thắng: Người thắng 1 chi sẽ được nhận 1 cược từ người thua.
  + Người thua: Sẽ phải đền số chi bị thua tương đương với số cược cho người thắng.
  + Sập 3 chi: Là người bị thua cả 3 chi, sẽ phải đền gấp 3 lần mỗi chi tức 9 chi cho người thắng.
The game uses a standard 52 card deck. Each player will be dealt 13 cards, arranged in 3 genera. The first and second card contains 5 cards, the last card has 3 cards. The player must arrange such that the front limbs are stronger than the hind limbs. The chi has links as prescribed. Once completed, all items will be compared. The player who wins the most numbers wins.

How to play
- Start the game, each person is divided into 13 cards, arranged in 3 genera. Players have 90 seconds to organize their cards so that the link of the forefront is stronger than the posterior.
- The player can choose a suggestion for the machine to arrange itself.
- After the timer runs out or the deck is finished, playing cards begins. In turn, each player will compare each spent with each other. Each 5s-long comparison includes the display of the deck, the deck name, and the number of winning times updated.
- If the Player has a Mau Binh card winning white then he will win without any card.
- If the strength is equal, then divide the chicken.

Cases of Mau Binh winning white: The strength decreases as follows:
- Dragon book: Including 13 leaves from 2 to A and homo. Players get 24 times the bet.
- Dragon Hall: Consisting of 13 cards from 2 to A is not of the same suit. Players get 12 times the bet.
- Five pairs of 1 suit: 5 pairs and 1 set of 13 cards. The player has 6 times the bet.
- Luc phônbon: Consists of 6 pairs in 13 cards. The person wins 3 times the bet.
- Three boxes: Including 3 boxes in all 3 branches. Player gets 3 times the bet.
- Three halls: Including 3 halls in all 3 limbs. The player has 3 times the wager.

Cases of normal trade
- Making the last spending: If the player wins the last spending by the set, he will get 3 times the bet.
- Flood Cu chi 2: If the player wins 2 by the industrious flood spending will be 2 times the bet.
- Quartet limbs: If the player wins the first limb by the fourth quarter, he will get 4 bets.
- Fourth quarter 2nd: If the player wins 2nd by fourth quarter, he will get 8 bets.
- Clearing box of the head lobby: Players winning the head with the head and head box will win 5 times.
- Clearing chamber hall 2: The player who wins chi 2 with the lobby clearing box will get 10 times the bet.

Cashing
+ Winners: The winner of the 1 arm will receive 1 bet from the loser.
+ Losers: The loss will be equal to the bet for the winner.
+ Sap 3 expenditure is the person loses all 3 genera, the temple will have 3 times per chi chi News 9 for the winners.


What's New?!

In Mậu Binh 2020 3.0

Bugs fixed

Other Versions

App Permissions

 • android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
 • android.permission.INTERNET
 • android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE
 • android.permission.WAKE_LOCK
 • com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE
 • com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE
User rates for Mậu Binh 2020

0

0 total
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Rate this app

0 / 5

0 Reviews

Write A Comment

0 CommentsTop Today APK

+ Browse more...