Весела математика за деца

Весела математика за деца

com.Playmoood.MathOne
2020-10-04 v 1.0.0 0 Educational by Playmoood Kids TRUSTED

Весела математика за деца .apk file info

 • App Version: 1.0.0 (100 )
 • Updated Date: 2020-10-04
 • Apk Size: 24.06 MB
 • App Developer:Playmoood Kids
 • Malware Check: TRUSTED
 • Android Version: 4.2.x and up
 • App Package: com.Playmoood.MathOne
 • Support: Click

Description of Весела математика за деца

Ајде да зачекориме заедно во светот на математиката на еден нов, иновативен и забавен начин. Да, токму така, математиката може да е забавна, а развивањето на математички вештини лесно со помош на модерната технологија. Во консултација со повеќе едукатори и наставници креиравме концепт со помош на кој децата ќе ја засакаат математиката и ќе изградат позитивен однос кон неа.

Математичките содржини во оваа игра имаат за цел да им помогнат на учениците од прво одделение да ја научат или повторат математиката на еден поинаков начин. Суптилно, преку забава и игра, малите математичари ја восприемаат математиката, ги развиваат фините моторички вештини и ги подобруваат интелектуалните способности, памтењето и концентрацијата.
Во оваа виртуелна збирка на задачи ќе најдете 20 различни мини-игри со многу математички активности како што се: броење, поголемо/помало, пар/непар, собирање, одземање, удвојување, половини, низи и уште мнооогу други.

Едукативниот аспект е дополнително збогатен со внимателно избран дизајн, смешни анимации и аудио материјали кои ќе се погрижат да го привлечат и задржат вниманието на децата. Задачите се интересни, а методот на изучување се базира на континуирано стимулирање на успехот на детето со пофалби, како и прифаќање на секое погрешно решавање на задачата без прекинување на истата – бидејќи потрагата за решението е дел од детското учење и стварање.

Превземете ја оваа апликација бесплатно и влезете во забавниот математички свет на нашата весела математичка фарма. Овој пат времето поминато на вашиот мобилен/таблет ќе биде навистина поучно, вашето дете ќе решава математички проблеми прилагодени за неговата возраст и ќе го надградува своето знаење.

Математички игри:
1. Броиме до 10
2. Поголемо, помало, еднакво
3. Подредување по големина
4. Парни и непарни
5. Собирање до 10
6. Собирање – надополни го равенството до 10
7. Одземање до 10
8. Одземање – надополни го равенството до 10
9. Удвојување до 10
10. Половини до 10
11. Броење по 2
12. Броење по 5
13. Броење десетки
14. Собирање до 20
15. Собирање – надополни го равенството до 20
16. Одземање до 20
17. Одземање – надополни го равенството до 20
18. Удвојување до 20
19. Половини до 20
20. Низи

Заштита на личните податоци:
Бидејќи и самите сме родители, Playmoood приватноста на децата ја става на прво место. Нашата апликација не ги собира личните податоци и не содржи реклами.

Ако имате било какви повратни информации и сугестии за тоа како би можеле понатаму да го подобриме дизајнот и интеракцијата на нашите апликации и игри, ве молиме оставете ни порака на [email protected]
Let's step into the world of mathematics in a new, innovative and fun way. Yes, exactly, mathematics can be fun, and developing mathematical skills easily with the help of modern technology. In consultation with more educators and teachers, we created a concept that will help children to love mathematics and build a positive attitude towards it.

The mathematical content in this game aims to help students from the first grade learn or repeat mathematics in a different way. Subtle, through fun and play, small mathematicians perceive mathematics, develop fine motor skills and improve intellectual abilities, memory and concentration.
In this virtual collection of tasks you will find 20 different mini-games with many mathematical activities such as counting, larger / smaller, pair / non-pair, collection, subtraction, doubling, halves, arrays and many more.

The educational aspect is further enriched by carefully selected design, funny animations and audio materials that will make sure to attract and retain children's attention. The tasks are interesting, and the learning method is based on continually stimulating the child's success with praise, as well as accepting any mis-solving of the task without interruption - since the search for the solution is part of the child's learning and creation.

Download this application for free and enter the fun mathematical world of our cheerful mathematical farm. This time the time spent on your mobile / tablet will be really instructive, your child will solve mathematical problems adapted for his age and will upgrade his knowledge.
 
Mathematical games:
1. Count to 10
2. Bigger, smaller, equal
3. Sort by size
4. Guys and odds
5. Collecting up to 10
6. Collection - upgrade the equality to 10
7. Subtraction to 10
8. Subtraction - upgrade equality to 10
9. Doubling up to 10
10. Half to 10
11. Counting after 2
12. Counting after 5
13. Counting ten
14. Collecting up to 20
15. Collection - upgrade equality to 20
16. Subtraction to 20
17. Subtraction - upgrade equality to 20
18. Doubling up to 20
19. Half to 20
20. Arrays
 
Privacy Policy:
Because we are parents, Playmoood puts the privacy of children in the first place. Our application does not collect personal information and does not contain advertisements.

If you have any feedback and suggestions on how we could further improve the design and interaction of our applications and games, please leave us a message at [email protected]


What's New?!

In Весела математика за деца 1.0.0

Other Versions

App Permissions

 • android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
 • android.permission.INTERNET
 • android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
 • com.android.vending.BILLING
 • com.android.vending.CHECK_LICENSE
User rates for Весела математика за деца

0

0 total
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Rate this app

0 / 5

0 Reviews

Write A Comment

0 CommentsTop Today APK

+ Browse more...