Podatnik.info - rozlicz PIT przez telefon

Podatnik.info - rozlicz PIT przez telefon

info.podatnik.podatnik.info
2020-03-03 v 1.0.0 0 Finance by Podatnik.info TRUSTED

Podatnik.info - rozlicz PIT przez telefon .apk file info

 • App Version: 1.0.0 (1 )
 • Updated Date: 2020-03-03
 • Apk Size: 47.95 MB
 • App Developer:Podatnik.info
 • Malware Check: TRUSTED
 • Android Version: 4.4 and up
 • App Package: info.podatnik.podatnik.info
 • Support: Click

Description of Podatnik.info - rozlicz PIT przez telefon

Dlaczego warto skorzystać z Podatnik.info?

- miliony rozliczonych Polaków – z oprogramowaniem Podatnik.info rozliczyło się ponad 13 milionów podatników.

- samodzielne rozliczenie – nie musisz posiadać fachowej wiedzy jak rozliczyć PIT 11 online, ani prosić nikogo o pomoc.

- intuicyjny interfejs stworzony z myślą o telefonach .

- bezpieczeństwo – aplikacja została zaprojektowana w oparciu o rozwiązania Ministerstwa Finansów.

- łatwy dostęp do danych – wszystkie e-deklaracje przechowywane są w chmurze, dzięki czemu możesz do nich w każdej chwili zajrzeć.

- aplikacja jest bezpłatna.

Jak rozliczyć PIT za 2018?
Wypełnianie deklaracji nie musi kojarzyć się z godzinami tkwienia w skomplikowanych formularzach. Zamiast tego rozlicz PITy 2018 za pomocą naszej mobilnej aplikacji. Aby rozliczyć PIT37, wystarczy tylko:

1. Wprowadzić dane z PIT od pracodawcy lub zleceniodawcy

2. Wybrać ulgi

3. I gotowe!

Twoje ePITy online zostaną wysłane do Ministerstwa Finansów, a Ty pobierzesz UPO w dogodnym dla siebie momencie. Rozlicz PIT online z Podatnik.info

Łatwe rozliczenia

Podatnik.info to program do rozliczania PIT 2018 w telefonie. Przekonaj się, jak łatwo możesz wypełnić deklarację podatkową PIT 37 online. Nie wymaga to fachowej wiedzy, ponieważ rozliczeniem zajmie się aplikacja. Rozlicz swój podatek dochodowy i poleć nas znajomym. Oni też mogą szybko rozliczyć PIT 2018 online w aplikacji Podatnik.info.

Bezpieczeństwo

Twoja elektroniczna deklaracja zostanie przekazana do Ministerstwa Finansów. Dzięki temu będziesz mieć gwarancję bezpieczeństwa danych, które rozliczyłeś w PIT 2018. W dowolnym momencie możesz również pobrać potwierdzenie doręczenia formularza.

Skorzystaj z Podatnik.info

Urząd Skarbowy to godziny kolejkach, a dostępne programy do PITów są mało intuicyjne? Wypełnij swoją deklarację PIT2018 online. Aplikacja policzy wszystko za Ciebie.

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej organizacji pożytku publicznego.

Pamiętaj, jeśli zbliża się termin rozliczeń deklaracji PIT, nie marnuj czasu na wyliczenia.
Z Podatnik.info Twoja e deklaracja podatkowa będzie sprawnie rozliczona i wysłana do Ministerstwa Finansów! Dzięki Podatnik.info złożysz wymagany przez Ministerstwo Finansów PIT 37 bez stresu i ryzyka.

Potrzebujesz rozliczyć inny PIT niż PIT-37? Wejdź na http://pit.podatnik.info przez komputer i skorzystaj z darmowego programu do rozliczania PIT na Windows, Mac lub Linux, lub rozlicz się w przeglądarce.

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej organizacji pożytku publicznego.
Why is it worth to use Podatnik.info?

- millions of settled Poles - over 13 million taxpayers settled with Podatnik.info software.

- independent settlement - you do not need to have a professional knowledge of how to settle PIT 11 online or ask anyone for help.

- an intuitive interface designed for phones.

- security - the application has been designed based on the solutions of the Ministry of Finance.

- easy access to data - all e-declarations are stored in the cloud, so you can look at them at any time.

- the application is free.

How to settle PIT for 2018?
Filling out the declaration does not have to be associated with the hours of stuck in complicated forms. Instead, settle PITs 2018 using our mobile application. To settle PIT37, all you need to do is:

1. Enter data from PIT from the employer or the client

2. Choose a reduction

3. And it's ready!

Your online ePITs will be sent to the Ministry of Finance, and you will collect the UPO at a convenient time. Settle PIT online with Podatnik.info

Easy billing

Podatnik.info is a program for settling PIT 2018 in your phone. See for yourself how easy it is to complete a PIT 37 tax declaration online. It does not require professional knowledge, because the application will be dealt with. Settle out your income tax and send us a friend. They can also quickly settle PIT 2018 online in the Podatnik.info application.

Security

Your electronic declaration will be forwarded to the Ministry of Finance. Thanks to this you will have a guarantee of data security, which you settled in PIT 2018. You can also download a confirmation of delivery of the form at any time.

Take advantage of Podatnik.info

The Tax Office is queuing hours and the available PIT programs are not very intuitive? Fill out your PIT2018 online declaration. The application will count everything for you.

This program does not allow free selection and transfer of 1% personal income tax to a selected public benefit organization.

Remember, if the date of settling PIT declarations is approaching, do not waste time calculating.
With Podatnik.info your tax declaration will be efficiently settled and sent to the Ministry of Finance! Thanks to Podatnik.info, you will submit the required PIT 37 without stress and risk.

Do you need to settle a different PIT than PIT-37? Go to http://pit.podatnik.info via a computer and use the free PIT settlement program on Windows, Mac or Linux, or settle in your browser.

This program does not allow free selection and transfer of 1% personal income tax to a selected public benefit organization.


What's New?!

In Podatnik.info - rozlicz PIT przez telefon 1.0.0

Other Versions

App Permissions

 • android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
 • android.permission.ACCESS_WIFI_STATE
 • android.permission.FLASHLIGHT
 • android.permission.INTERNET
 • android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE
 • android.permission.WAKE_LOCK
 • android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
 • com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE
 • info.podatnik.podatnik.info.permission.C2D_MESSAGE
User rates for Podatnik.info - rozlicz PIT przez telefon

0

0 total
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Rate this app

0 / 5

0 Reviews

Write A Comment

0 Comments